پلنت های جداسازی پی او اف
تامین و نصب پلنتهای جداسازی هوا (نیتروژن واکسیژن)
تجهیزات پزشکی پی او اف
تامین گازهای صنعتی ( نیتروژن و اکسیژن)
خدمات نفت و گاز پی او اف
نشت یابی خطوط لوله نفت و گاز